ប៉ូលីស​ជើង​ទឹក​ថៃ ចាប់​ទូក​នេសាទ​វៀតណាម​២​គ្រឿង​ និង​នាវិក​៩​នាក់


កាលពី ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ប៉ូលីស ជើង ទឹក ថៃ បាន ចាប់ ទូក នេសាទ វៀតណាម ចំនួន ២ គ្រឿង ដែល បាន នេសាទ ខុសច្បាប់ នៅ ឯនាយសមុទ្រ នៃ ខេត្ត Narathiwat និង ចាប់ នាវិក ៩ នាក់ ។
មេបញ្ជាការរង ប៉ូលីស ថៃ លោក Daecha Upachaya  បាន និយាយថា ទូក នេសាទ ទាំងនេះ បាន កំពុង នេសាទ ដោយ ខុសច្បាប់ នៅក្នុង ដែនទឹក ថៃ កាលពី ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍  នៅពេលដែល ប៉ូលីស ជើង ទឹក បាន ចាប់ ទូក នេសាទ ទាំង ២ នេះ ។

មេបញ្ជាការរង ប៉ូលីស ថៃ នេះ បាន និយាយថា ប៉ូលីស ជើង ទឹក ថៃ បាន ចាប់ ទូក នេសាទ
វៀតណាម ចំនួន ៨ គ្រឿង នៅ ឯនាយសមុទ្រ នៃ ខេត្ត Narathiwat  ក្នុង រយៈពេល ៦ ខែ កន្លងទៅ ។